+84 983 035 435
  • Bụi & Phượt
    Bụi & Phượt

Nhà thờ Kẻ Sặt

Hải Dương là một trong những vùng đất có nhiều di tích lịch sử bậc nhất ở Việt Nam. Với việc gìn giữ tốt các di tích cổ, tới nay...

186 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Đền Kiếp Bạc

Hải Dương là một trong những vùng đất có nhiều di tích lịch sử bậc nhất ở Việt Nam. Với việc gìn giữ tốt các di tích cổ, tới nay...

191 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Danh thắng Côn Sơn

Hải Dương là một trong những vùng đất có nhiều di tích lịch sử bậc nhất ở Việt Nam. Với việc gìn giữ tốt các di tích cổ, tới nay...

103 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Đảo Cò Chi Lăng Nam

Hải Dương là một trong những vùng đất có nhiều di tích lịch sử bậc nhất ở Việt Nam. Với việc gìn giữ tốt các di tích cổ, tới nay...

126 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Văn Miếu Mao Điền

Hải Dương là một trong những vùng đất có nhiều di tích lịch sử bậc nhất ở Việt Nam. Với việc gìn giữ tốt các di tích cổ, tới nay...

289 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Đền Sượt

Hải Dương là một trong những vùng đất có nhiều di tích lịch sử bậc nhất ở Việt Nam. Với việc gìn giữ tốt các di tích cổ, tới nay...

174 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Chùa Trăm Gian

Hải Dương là một trong những vùng đất có nhiều di tích lịch sử bậc nhất ở Việt Nam. Với việc gìn giữ tốt các di tích cổ, tới nay...

180 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ