+84 983 035 435
  • Bụi & Phượt
    Bụi & Phượt

Biển Ba Động

Trà Vinh là vùng đất có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo của dân tộc Khmer, dân tộc Kinh và người Hoa. Những ngồi đền, chùa rải...

166 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Chùa Cò

Trà Vinh là vùng đất có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo của dân tộc Khmer, dân tộc Kinh và người Hoa. Những ngồi đền, chùa rải...

294 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Chùa Âng

Trà Vinh là vùng đất có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo của dân tộc Khmer, dân tộc Kinh và người Hoa. Những ngồi đền, chùa rải...

196 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Ao Bà Om

Trà Vinh là vùng đất có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo của dân tộc Khmer, dân tộc Kinh và người Hoa. Những ngồi đền, chùa rải...

283 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Chùa Hang

Trà Vinh là vùng đất có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo của dân tộc Khmer, dân tộc Kinh và người Hoa. Những ngồi đền, chùa rải...

239 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Chùa Ba Si

Trà Vinh là vùng đất có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo của dân tộc Khmer, dân tộc Kinh và người Hoa. Những ngồi đền, chùa rải...

189 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Cù lao Tân Quy

Trà Vinh là vùng đất có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo của dân tộc Khmer, dân tộc Kinh và người Hoa. Những ngồi đền, chùa rải...

199 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Chùa Chim

Trà Vinh là vùng đất có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo của dân tộc Khmer, dân tộc Kinh và người Hoa. Những ngồi đền, chùa rải...

170 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Khu DLST Phượng Hoàng

Trà Vinh là vùng đất có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo của dân tộc Khmer, dân tộc Kinh và người Hoa. Những ngồi đền, chùa rải...

224 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ